fbpx

1. Algemeen

Blauridder is een handelsnaam van de heer Dietrich Bruckmann met als ondernemingsnummer BTW BE0766205869, Kapelstraat 58 te 2850 Boom, België.

Deze Algemene Voorwaarden maken wezenlijk deel uit van de offertes van Blauridder. Indien een klant een offerte van Blauridder aanvaard, dan aanvaardt de opdrachtgever-klant ook de Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud en in zijn geheel.

De Algemene Voorwaarden van Blauridder hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Leveringsvoorwaarden en tarieven

De opdrachtgever stelt Blauridder in staat de moeilijkheidsgraad van de op te maken en/of te vertalen/hertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door Blauridder aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk per e-mail bevestigd worden door Blauridder, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Offertes zijn enkel bindend indien Blauridder alle noodzakelijke informatie en brondocumenten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht heeft ontvangen. Indien Blauridder slechts een deel van deze informatie en brondocumenten heeft ontvangen of er wijzigingen werden aangebracht na het opstellen van de offerte, heeft Blauridder het recht de offerte te wijzigen voor wat betreft de prijs en de leveringstermijn.

Samengestelde prijzen verplichten Blauridder niet tot levering van een gedeeltelijke opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Voor vertalingen/hertalingen geldt doorgaans een tarief per zin en deze wordt vooraf meegedeeld, maar er wordt steeds een minimumtarief van € 50,00 exclusief de geldende btw gehanteerd, ongeacht de grootte van de opdracht.

Voor de per uur aangerekende diensten geldt een standaard uurtarief van € 50,00 exclusief btw, vermeerderd met het auteursrecht en eventuele toeslagen bij spoedbestellingen. Dit uurtarief wordt berekend per begonnen 15 minuten. Voor kleine opdrachten die minder dan 15 minuten in beslag nemen, wordt dus 1/4 van het uurtarief in rekening gebracht, hetzij € 15 exclusief btw vermeerderd met het auteursrecht van 25% en eventuele toeslagen bij spoedbestellingen.

De prijzen die betrekking hebben op een recurrente dienstverlening door Blauridder kunnen te allen tijde door Blauridder worden gewijzigd gedurende de looptijd van de overeenkomst. De opdrachtgever-klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de klant na zestig dagen te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen via e-mail naar info@blauridder.com binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging van de prijzen.

Blauridder heeft het recht het tarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend- of nachtwerk. In dat geval zal Blauridder de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn offerte aan de opdrachtgever.

Elke promotie geldt per opdrachtgever-klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. In geval van misbruik door de opdrachtgever-klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van meerdere accounts, behoudt Blauridder zich alle rechten voor en kan Blauridder bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, promoties niet toepassen.

3. Uitvoering van een opdracht

Blauridder schrijft teksten die voldoen aan alle taalkundige normen en onderwerpt deze ook nog eens aan een inhoudelijke en taalkundige check.

De gebruiksdoeleinden en de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens voor het plaatsen van de opdracht moeten door de opdrachtgever aan Blauridder worden meegedeeld. Indien de opdrachtgever bijzondere wensen heeft ten aanzien van de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd, geeft hij dit bij de bestelling van de opdracht zelf aan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Blauridder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Blauridder het recht een opdracht, gedeeltelijk of volledig, indien nodig door een onafhankelijke derde te laten uitvoeren. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Blauridder is niet gebonden aan de leveringstermijn vooropgesteld door de opdrachtgever. Die geldt als streefdatum. Blauridder spant zich in om de leveringstermijn opgegeven door de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien door de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn is opgegeven, behoudt Blauridder zich het recht voor deze leveringstermijn zelf naar redelijkheid te bepalen. De genoemde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Blauridder bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Blauridder verbindt zich ertoe de opdrachtgever op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor Blauridder duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht).

De oplevering vindt plaats na versturing van de definitieve teksten door Blauridder via e-mail, post of koerier.

In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Blauridder is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Blauridder mogelijk te maken.

4. Correcties aan het opgeleverde werk

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend tegen de prijs vermeld in de offerte. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte vermeld.

5. Wijzingen aan de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering van de opdracht beïnvloed kan worden als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever gefactureerd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen kan Blauridder de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedkeurde.

6. Annulering van een opdracht

Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal deze het volledige bedrag verschuldigd blijven. Indien nog niet al het werk werd uitgevoerd, staat het Blauridder vrij een korting voor te stellen. Deze korting wordt bepaald op basis van het al uitgevoerde (voorbereidende) werk.

7. Auteursrechten

Op alle opgeleverde teksten van Blauridder rusten er auteursrechten. Mits schriftelijk en voorafgaand akkoord worden deze auteursrechten hetzij volledig overgedragen, hetzij wordt er een licentie verleent voor het gebruik van het auteursrechtelijk werk met bepalingen van de duurtijd van de licentie, de geografische reikwijdte, de al dan niet geldende exclusiviteit en de dragers en toepassingen waarop de licentie wordt verleend. De overeenkomst hierover wordt duidelijk vermeld op zowel de offerte als de factuur.
De overdracht of de licentie van de auteursrechten treedt pas in werking na de volledige betaling van de factuur.

Voor wat betreft de bronteksten voor vertalingen/hertalingen wordt de opdrachtgever geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen/hertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling/hertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22 maart 1986 op het auteursrecht.

8. Aansprakelijkheid

a) van Blauridder
Blauridder zal al het mogelijke doen om de overeengekomen deadline na te komen. Blauridder is echter niet aansprakelijk, wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, natuurrampen, pandemieën of overmacht in het algemeen. Blauridder zal dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.
Blauridder is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (e-mailprovider, koerierdiensten, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of het opgeleverd werk zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal Blauridder instaan voor het verlies door derden (e-mailprovider, post, koerierdiensten) van de brontekst of de het opgeleverd werk. Blue Lines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken in de door de opdrachtgever bezorgde teksten en andere informatie.

Laattijdige levering ten gevolge van overmacht of door handelingen van derden vormt in geen geval een grond tot annulering van de bestelling of tot verkrijging van enige korting of schadevergoeding.

Blauridder aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van Blauridder is in elk geval beperkt tot het betaalde factuurbedrag voor de opdracht met een maximum van vijfduizend euro.

b) van de opdrachtgever-klant
De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Blauridder alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede en tijdige uitvoering van de gevraagde prestaties.

9. Klachten

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de opgeleverde teksten die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden door de opdrachtgever. In het geval van vertalingen/hertalingen dient dit gedocumenteerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.
 Het ongemotiveerd weigeren van een opgeleverde tekst vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

10. Betaling en inhouding roerende voorheffing auteursrechten

De facturen van Blauridder dienen te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur wordt vermeld. Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

Op de verschuldigde auteursrechten dient de opdrachtgever de roerende voorheffing op de auteursrechten in te houden en binnen de termijn van vijftien dagen door te storten aan de Belgische Schatkist. De nodige informatie hierover wordt vermeld op de offerte en op de factuur. Bij niet-betaling van de facturen van Blauridder op de vervaldag zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijl-intresten met zich meebrengen, gelijk aan 1% per begonnen maand na de vervaldatum van de factuur, alsmede een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde bedragen met een minimum van honderd euro exclusief btw.

11. Beroepsgeheim en FeWeb-gedragscode

Blauridder is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van het opgeleverde werk zelf. Blauridder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

Blauridder is lid van de Federatie van Webbedrijven (vzw FeWeb) en verbindt er zich toe de bepalingen van de FeWeb Gedragscode na te leven. Deze gedragscode werd ontwikkeld met het oog op het optimaliseren van de relatie tussen ons bedrijf en de klant. Wij verbinden er ons toe de klant in kennis te stellen van de bepalingen van de gedragscode en die in de opdrachtbevestiging (ondertekende offerte, bestelbon, contract) op te nemen. Je vindt de meest recente versie van de gedragscode op de FeWeb-website.

12. Internet-domeinnamen

Voor bepaalde noden biedt Blauridder de mogelijkheid voor de registratie van internet-domeinnamen op naam van de opdrachtgever-klant. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domain registry en verklaart dat Blauridder hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst Blauridder naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. Blauridder draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. De klant zal Blauridder volledig vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de klant.

13. Privacy

Blauridder verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de opdrachtgever, alsook alle persoonsgegevens die vervat kunnen zijn in het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde teksten en informatie, enkel te gebruiken in het kader van een goede samenwerking en die in geen geval door te geven aan derden, tenzij dit nodig is voor de gebruikelijke bedrijfsvoering (boekhouding, fiscaliteit, uitbesteding aan derden, …).

De opdrachtgever is er zich van bewust dat Blauridder voor de uitvoering van de toevertrouwde opdracht een beroep kan doen op externe leveranciers (vertalers, tolken, copywriters, enz.). Blauridder sluit met deze leveranciers een verwerkingsovereenkomst af, om te garanderen dat zij voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de AVG. De opdrachtgever gaat met deze werkwijze akkoord en verbindt zich ertoe de betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen, conform artikels 13 en 14 van de AVG.

Indien de opdrachtgever-klant als natuurlijke persoon (‘betrokkene’ in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten van Blauridder, zal Blauridder voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan Blauridder als ‘verantwoordelijke’ oplegt, in overeenstemming met de privacy policy van Blauridder, publiek beschikbaar op https://blauridder.com/privacybeleid of verkrijgbaar in PDF-formaat op eenvoudig verzoek.

14.Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met Blauridder voor de Klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Blauridder.

Indien een bepaling van een met Blauridder gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan Blauridder worden meegedeeld. Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Blauridder de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Blauridder vormen volledig bewijs van stellingen van Blauridder en de door Blauridder ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Voor alle overeenkomsten gesloten met Blauridder is het Belgisch recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.